Enterprise information tool (EIT) | EIT Play | EIT Play+ | EIT CLOUD

SÖMLÖST OCH AUTOMATISKT

 • Anpassa EIT sömlöst till er organisation, processer, system och data.

 • Säg adjö till spridda lösningar och omfamna ett holistiskt system för ökad effektivitet och resultat.

 • Behåll fullständig kontroll under hela processen med snabb och effektiv implementering.

 • Välj mellan EIT Cloud (Sverige) eller in-house drift för flexibilitet och trygghet.

 • Få omedelbar avkastning på investeringen (ROI) med EIT:s omfattande funktioner.

 • Strömlinjeforma styrning, riskhantering och efterlevnad med en enhetlig och mycket konfigurerbar plattform.


Vill du veta mer om hur EIT kan hjälpa er organisation?

Kontakta oss nu!
dokument och datadriven styrning

EIT Play

 • En tjänst sömlöst integrerad med EIT.

 • Fortsätt arbeta med befintliga dokumentkällor.

 • Omvandlar automatiskt alla typer av styrande dokument, avtal, protokoll och beslut till datadriven styrning.

 • Minskar implementering per dokument från månader/år/aldrig till dagar/timmar/minuter.

regulatorisk efterlevnad möjliggjord

EIT Play+

 • En tjänst sömlöst integrerad med EIT.

 • Datadriven och automatiserad regelefterlevnad.

 • Prenumerera på data som EU-direktiv och förordningar, nationell lagstiftning och myndighetspolicys, standarder, etc.

 • Minskar genomförandet per område från månader/år till veckor/dagar/timmar.


ENHETLIG ANVÄNDARUPPLEVELSE OCH FUNKTIONALITET

Anpassningsbara startsidor

 • Åtkomst till all GRC-data på en centraliserad plats för alla användare.

 • Intuitivt gränssnitt eliminerar behovet av slutanvändarutbildning.

 • Chefer kan enkelt följa upp sin organisations aktiviteter.

 • Lägg enkelt till och anpassa flikar och widgets för efterlevnadsrapportering, riskbedömningar, incidenthantering, utbildning, uppgiftshantering, med mera.

 • Stärk organisationen med omfattande funktionalitet vid era fingerspetsar.

ANPASSAR SIG EFTER ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR

Organisation

 • Flexibilitet att anpassa sig till alla typer av organisatoriska och juridiska strukturer, divisioner, avdelningar, enheter, affärsroller och personal.

 • Inrym all nödvändig extern organisationsdata, till exempel konsulter, leverantörer och partners.

 • Enkel import av data från befintliga källor, oavsett om de är interna eller i molnet, inklusive Microsoft Azure.

 • Automatisk anpassning till organisatoriska förändringar, ägarskap, personal och tilldelade uppgifter över alla EIT-moduler. Förbli agil och responsiv inför organisationsförändingar och uppdateringar.

heltäckande förvaltning av tillgångar

Tillgångar och databehandling 

 • Effektivt hantera ett brett utbud av affärs- och IT-tillgångar, inklusive kundprodukter, tjänster, processer, IT-system, datacenter, med mera.

 • Strömlinjeforma ägarskap, tillgångsstrukturer och informationsflöden för effektiv styrning.

 • Säkerställ GDPR-efterlevnad genom att kartlägga och registrera intern och extern databehandling, rättslig grund och behandlingsorsaker med hjälp av EIT:s robusta funktioner.

 • Klassificera tillgångar och databehandling, genomför riskbedömningar och generera efterlevnadsrapporter utan ansträngning.

 • Koppla incidenter och andra ärenden sömlöst för helhetsmässig hantering.

 • Utnyttja ITIL och andra arbetsflöden för att effektivisera verksamheten.

 • Automatisera dataimporter från befintliga källor, som ITSM och CMDB-system, oavsett om de är lokala eller i molnet.

 • Behåll kontrollen med EIT:s kraftfulla tillgångshanteringsfunktioner.

flexibel riskhantering

Risker och analyser

 • Skräddarsy riskmodeller och anlaysmetoder för att smidigt anpassa sig till mångfacetterade affärssammanhang.

 • Centralisera alla riskperspektiv, data och handlingsplaner inom en enhetlig plattform, som täcker områden som företagsriskhantering, operativ riskhantering, affärstjänster, processer, IT-tillgångar, databehandling och tredjepartsrisker.

 • Trigga automatiskt riskklassificeringar baserat på analyser för effektiv riskkategorisering.

 • Tilldela utan ansträngning analysuppgifter till relevanta intressenter, inklusive affärschefer, processägare och systemägare.

 • Få en heltäckande översikt över alla risker, tillsammans med förebyggande åtgärder och kontroller, vilket ger dig möjlighet att fatta välinformerade beslut.

 • Förstärk era riskhanteringsmöjligheter med EIT:s anpassningsbara funktioner.

strömlinjeformad styrning och regelefterlevnad

Verksamhetsmål, kontroller, rapportering och revisioner

 • Sömlös integration med tjänsterna EIT Play och EIT Play+, vilket förbättrar era efterlevnadsmöjligheter.

 • Hantera utan ansträngning alla era rapporteringskrav, oavsett om de gäller förordningar, interna policyer, avtal, styrande dokument, protokoll eller andra efterlevnadsrelaterade behov.

 • Automatisera målgruppsriktning och rapporteringsförfrågningar över hela organisationen, tredjeparter, tillgångsägare, databehandlingskontexter, klassificeringstriggers, med mera.

 • Importera efterlevnadsrapporter automatiskt från olika datakällor, vilket garanterar en omfattande översikt av organisationens efterlevnadsstatus.

 • Planera och genomför revisioner effektivt baserat på efterlevnadsdata från verksamheten i realtid, samtidigt som du effektivt hanterar iakttagelser och åtgärdsplaner inom en centraliserad plattform.

SKRÄDDARSY ÄRENDEN, ARBETSFLÖDEN OCH visselblåsningsprocesser

Incidenter, ärenden och arbetsflöden

 • Använd EIT för att uppfylla EU:s visselblåsardirektiv 2019/1937.

 • Anpassa rapporteringsformulär och kontexter för att stämma överens med era specifika behov.

 • Skräddarsy lösningprocesser och arbetsflöden för att effektivisera ärendehantering.

 • Övervaka ärendens framsteg automatiskt och få anpassade larm för snabba åtgärder.

 • Aktivera intranätintegration utan ansträngning med ett enda klick.

 • Få tillgång till omfattande uppföljningsöversikter och detaljerad information om rapporterade ärenden.

 • Importera befintlig ärendedata från kalkylblad och andra filer med lätthet.

 • Integrera med externa datakällor för att automatiskt importera incidenter och ärendedata, vilket ger en heltäckande översikt och underlättar effektiv bearbetning.

STÄRK ORGANISATIONen MED OMFATTANDE UTBILDNINGSLÖSNINGAR

e-Utbildning och träning

 • Skapa engagerande e-baserade kurser och tester utan ansträngning med hjälp av intuitiva dra-och-släpp-funktioner, liknande att skapa en bildspelspresentation.

 • Anta NanoLearning-ansatsen för att bryta ner kurser i mindre, användarvänliga moduler för förbättrat engagemang och mätbara framsteg.

 • Fastställ godkännandevillkor, gränser och omprov för att säkerställa träningsresultat.

 • Konfigurera kursordningen, oavsett om den är nano-baserad eller inte, och låt EIT automatiskt målgruppsrikta och övervaka användarnas framsteg.

 • Få fullständig överblick och detaljerade insikter i alla utbildningsaktiviteter.

FÖRBÄTTRA SAMARBETE OCH PRODUKTIVITET MED team och arbetsytor

Arbetsytor och projekt

 • Integrera sömlöst riskbedömningar, händelser, åtgärder i ärenden och efterlevnadsrapportering i projekt för omfattande åtgärdshantering.

 • Använd arbetsområden för att enkelt dela filer och dokument bland teammedlemmar.

 • Planera uppgifter effektivt och tilldela ansvariga personer.

 • Dra nytta av automatisk aktivitetsövervakning och anpassade varningar.

 • Säkerställ konfidentialitet med en endast-medlemmar funktion som begränsar administratörsåtkomst.

strömlinjeformad integration och datautbyte

Import- och Exportmotor

 • Automatisera återkommande dataimporter och -exporter utan ansträngning.

 • Använd flexibiliteten med manuella importer och exporter vid behov.

 • Integrera sömlöst med alla datakällor, oavsett om de är interna eller i molnet.

 • Upplev obegränsade möjligheter för dataintegrationer.

 • Håll dig informerad med övervakning av importer och behandlingsvarningar.

 • Dra nytta av populära EIT-integrationer, inklusive Microsoft Active Directory, Microsoft Azure, HR-system, ITSM-system, CMDB-system, incidentsystem, med mera.

SAKERSTÄLL SÄKER OCH ANPASSAD ÅTKOMST FÖR er verksamhet

Användare och behörigheter

 • Dataåtkomst i EIT-moduler baserat på tilldelade rättigheter.

 • Skräddarsy behörighetsprofiler för att styra menytillgång och datarättigheter.

 • Synkronisera användarkonton från olika datakällor utan ansträngning, inklusive Microsoft Azure, Microsoft Active Directory och andra LDAP-tjänster.

 • Skapa automatiskt användarkonton baserat på organisationsdata från HR- och andra affärssystem.

 • Effektivisera tilldelningen av behörighetsprofiler till användarkonton genom automatiska importer.

 • Upplev över 99,7% automatisering av användares behörighetshantering.